نگاه فارس

اختصاص اعتبار برای تجهیز سامانه‌های گرمایشی مدارس فارس

۱۵ میلیارد ریال برای تجهیز سامانه‌های گرمایشی مدارس استان فارس اختصاص یافت.