نگاه فارس
وزیر دفاع خبر داد:

مشکل حقوق کارکنان نیروهای مسلح برطرف شد

در جلسه دولت و ستادکل مقرر شد ‌کسری حقوق ‌کارکنان نیروهای مسلح سریعا پرداخت شود که در حال انجام است.