نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت بیست و دوم

فردا صبح، صبح زود صمد از خواب بیدار شد و گفت میخوام امروز برای دخترم مهمونی بگیرم. خودش رفت و پدر و مادر و خواهراها و برادرها و چندتا از فامیل های نزدیک را دعوت کرد…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت بیست و یکم

  بعد از عید صمد رفت همدان، یک روز آمد و گفت: مژده بده قدم، مژده بده پاسدار شدم گفتم که سرباز امام میشم، کارش افتاده بود دادگاه انقلاب، شنبه صبح زود می رفت همدان و پنج شنبه عصر می آمد…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت بیستم

بعد از مهمانی که  آب‌ها از آسیاب افتاد پرسیدم چند روز میمونی؟ گفت تا دلت بخواهد! ۱۰-۱۵ روز؛ گفتم: پس کارت چی صمد؟ گفت ساختمان را تحویل دادیم دو سه هفته دیگر می‌روم دنبال کار جدید…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت نوزدهم

شب شده بود اما صمد هنوز نیامده بود. دلم هول میکرد رفتم خانه پدرم. شیرین جان ناراحت بود می گفت هنوز حاج آقایت هم نیامده. هرچه پرسیدم کسی جوابم نداد. چادرم را سرم کردم گفتم باشه باشه ، حالا که این طور شد میروم خانه خودمان…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت هفدهم

خودم هم فکر می کردم صمد از ماجرای پیش آمده خبر ندارد، جلوی در خانه که رسیدیم ایستاد و گفت : قدم جان! …

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت شانزدهم

  از همان شب مهمانی هایی که به خاطر برگشتن صمد برپا شده بود، شروع شد. فامیل که خبردار شده بودند صمد برگشته دعوتمان می کردند…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت پانزدهم

از فردا صبح دوباره صمد دنبال پیدا کردن کار رفت، در قایش کاری پیدا نکرد، مجبور شد به رزن برود، وقتی دید نمی تواند رزن هم کاری پیدا بکند، ساکش را بست و رفت طرف تهران. چند روز بعد برگشت و گفت کار خوبی پیدا کردم…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت سیزدهم

مادرشوهرم همان شب در بیمارستان توانست آن یکی فرزندش را به دنیا بیاورد، بچه دومش دختر بود، با تولد دوقولو ها زندگی همه ما رنگ و رویی دیگری گرفت…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت دوازدهم

فردای آن روز صمد رفت باید می رفت، سرباز بود با رفتنش خانه برایم مثل زندان شد. من که در خانه پدرم دست به سیاه و سفید نمیزدم حالا مجبور بودم …

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت یازدهم

شبی که قرار بود فردایش جشن عروسی برگزار شود صمد از پایگاه برگشت و تا نیمه های شب چندبار به بهانه های مختلف به خانه ما آمد…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت دهم

در روستا پاییز که از راه میرسد عروسی ها هم رونق می گیرد مردم بعد از برداشت محصولاتشان آستین بالا میزنند و دنبال کار خیر جوانان می روند. دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۶ بود، آماده شدیم صیغه عقد را جاری کنیم…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت نهم

مهمان بازی های بین دو خانواده شروع شده بود، چند ماه بعد پدرم گوسفندی خرید. نذری داشت که میخواست ادا کند مادرم خانواده صمد را هم دعوت کرده بود…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا”-قسمت هشتم

روزها پشت سر هم میامدند و می‌رفتند، گاهی صمد تند تند به سراغم میامد و گاهی هم ماه‌به‌ماه پیدایش نمی‌شد، اوضاع مملکت به‌هم‌ریخته بود و تظاهرات ضد شاهنشاهی به روستاها هم کشیده شده بود…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا”-قسمت هفتم

چند روز بعد مادر صمد خبر داد می‌خواهد به خانه ما بیاید، عصر بود که آمد خودش تنها با یک بقچه لباس مادرم تشکر کرد بقچه را گرفت و گذاشت وسط اتاق و به من اشاره کرد بروم بقچه را بازکنم…

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا”-قسمت ششم

باورم نمی شد صمد بود با شادی سلام داد، دست پاچه شدم، سرم را پایین انداختم و بدون این که حرفی بزنم و حتی جواب سلامش را چدهم دوتا پا داشتم و دوتا پا قرض گرفت و دویدم سمت حیاط …

قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا”-قسمت پنجم

    آن شب وقتی مهمان ها رفتند پدرم به مادرم گفته بود: به خدا هنوز هم راضی نیستم قدم رو شوهر بدم نمی دونم چطور شد قضیه تا این جا کشیده شد. تقصیر پسر عموم بود…