نگاه فارس

دانشجوی ۸۶ ساله دانشگاه پیام نور استان فارس درگذشت

حسنعلی ممتحن مسن‌ترین دانشجوی دانشگاه پیام نور استان فارس در سن ۸۶ سالگی دار فانی را وداع کرد.