نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت یازدهم”

علی آشکارا سبک تر شده بود من که حامل او بودم و مرکب و مرکوب او به وضوح این سبکی را در می افتم پیش از این احساس می کردم علی بر من نشسته است با یک سلسله کوه…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت هشتم”

اما نمیدانم که وقتی او لباس رزم بر تن علی می کرد توانسته بود دست دل از او بشوید و او را رفته و رها شده و به حق پیوسته ببیند؟ اگر چنین بود پس چرا وقتی او کمربند عقیق به یادگار مانده از پیامبر را محکم میکرد کمر خودش انحنا بر می داشت؟!

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت پنجم”

عجیب بود رابطه میان این پدر و پسر. من گمان نمی کنم در تمام عالم میان یک پدر و پسر این همه عاطفه، این همه عشق ، این همه انس و  این همه ارادات حاکم باشد…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت سوم”

  سابقه ی یک چیز را تو خوب می دانی، چرا که از سویی بر می گردد به جد پدریت عروه بن مسعود سقفی که شبیه ترین مردم به عیسی بن مریم بود و از سوی دیگر به مادرت میمونه که دختر ابی سفیان و آنکنه دشمن به پاره تنت طمع بسیار داشت…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت دوم”

دیشب چکونه به خواب رفتم؟ چه گفتم؟ تا کجا گفتم؟ هیچ نفهمیدم. نیمه های شب از صدای گریه تو بیدار شدم. آرام آرام تن خشته ام را به کنار پنجره رساندم دیدم…