نگاه فارس

چرایی حمله به پیاده روی اربعین

این روزها برخی با حمله به بودجه برخی دستگاه ها در ایام اربعین، به دنبال کم رنگ جلوه دادن این اجتماع بزرگ شیعه در جهان است.