نگاه فارس

کلیپ/ وقتی مردان از میدان پیچیدند

نگاه فارس از واکنش مردم شیراز به حوادث هفته گذشته و پاسخ به دشمنان این مرز و خاک می گوید.