نگاه فارس
ایران استخوان در گلو و خار در چشم آمریکاست

ایران امروز مانع دست‌یابی آمریکا به اهدافش در خاورمیانه شده است

امام جمعه موقت تهران گفت: ایران امروز استخوان در گلو و خار در چشم آمریکاست و مانع دست‌یابی آمریکا به اهدافش در خاورمیانه شده است.