نگاه فارس

در مدارس فارس چه می‌گذرد؟

در روزهای اخیر اتفاقاتی در برخی مدارس استان فارس روی‌داده که قابل‌تأمل و نگران‌کننده است.