نگاه فارس

ظريف به دنبال باد مي‌دود

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان به پاكستان رفته است.يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي كاري وي رايزني براي اجرايي‌شدن خط لوله صلح بود كه وزير نفت وي را همراهي نكرد.