نگاه فارس
به بهانه افتتاح ۱۲ مدرسه حفظ قرآن در کشور

روستای متروکه ای که به لطف قرآن جهانی شد

۱۲ شعبه از مدارس حفظ قرآن کریم روستای جهانی لای خرمی امروز در نقاط مختلف کشور افتتاح شد.