نگاه فارس
با حکم استاندار فارس:

شهردار نیریز منصوب شد.

اسماعیل تبادار در حکمی حامد فرغت را به شهرداری نیریز منصوب کرد.