نگاه فارس

گزینه های نهایی استانداری فارس چه کسانی هستند؟

سه گزینه نهایی استانداری فارس به همراه جزئیاتی از سوابق آنها ، مشخص شدند.