نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت آخر”

امشب آخرین شب عمر من است از فردا این حیاط کوچک به اندازه یک اسب خلوت تر خواهد شد و من نیز این بار سنگین تن را بر زمین خواهم گذاشت…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت پانزدهم”

دختران و زنان و کودکان به من هجوم آوردند تا شاید حرفی، نقلی، خاطره ای و این همان چیزی بود که من واهمه اش را داشتم. پسر کوچکی که نمیدانم اسمش چه بود بی آنکه سخنی بگوید دست کوچکش را به خون های بدن من میمالید و معصومانه گریه می کرد…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت چهاردهم”

امام با خود زمزمه می کرد و چون کبوتر پر و بال شکسته ای به سمت خیام ا می رفت من اما جرعت نکردم به خیمه ها نزدیک شوم جواب برای زینب نداشتم…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت سیزدهم”

امشب به قدر مجموع شب های گذشته از تو طاقت و تحمل می طلبم دیشب که تو از هوش رفتی با خودم می گفتم که کاش در همان کربلا جان می سپردم و بار سنگین این روایت را بر دوش نمی کشیدم…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت دوازدهم”

و ناگهان رگبار تیرها که به سمت ما هجوم آورد معنی شوم این سکوت ناگهانی را دریافتم من چگوری می توانستم ببینم یکی از این تیرها به گلوی سوار من نشسته است و گلوی او را پاره کرده است…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت یازدهم”

علی آشکارا سبک تر شده بود من که حامل او بودم و مرکب و مرکوب او به وضوح این سبکی را در می افتم پیش از این احساس می کردم علی بر من نشسته است با یک سلسله کوه…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت دهم”

پسر طارق از این مرگ آنی و خفت آمیز از این مرگ بی هیچ جنگ  و ستیز آن چنان به خشم می آید و ون جلوی چشمانش را می گیرد که بی گدار به میدان می زند ، من دیدم که جزئی دیگر از سپاه دشمن کنده شد و سمت ما می آید….

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت نهم”

من بودم و علی و یک میدان دمن تا چشم کار می کرد سلاح و تا دید میرسید سوار نمی دانم چقدر، آنقدر که بیابیان در پس و پشت و اطرافشان پیدا نبود …

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت هشتم”

اما نمیدانم که وقتی او لباس رزم بر تن علی می کرد توانسته بود دست دل از او بشوید و او را رفته و رها شده و به حق پیوسته ببیند؟ اگر چنین بود پس چرا وقتی او کمربند عقیق به یادگار مانده از پیامبر را محکم میکرد کمر خودش انحنا بر می داشت؟!

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت هفتم”

در این جا باز من رابطه میان این دو را گم کردم. کلام قربانی را پسر به پدر می گفت اما نگاه تواف آمیز را پدر به پسر می کرد. علی اکبر بوسه لب هایش را به دست پدر می سپرد و حسین اما سرتا پای پسر را با نگاه قرق بوسه می کرد….

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت ششم”

پیوستن حر بن یزید ریاحی به امام در آن برهوت حقیقت و قربت معنویت یک آیه بود در اثبات حقانیت اسلام چرا که حر برای جنگ آمده بود یا بستن راه برامام….

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت پنجم”

عجیب بود رابطه میان این پدر و پسر. من گمان نمی کنم در تمام عالم میان یک پدر و پسر این همه عاطفه، این همه عشق ، این همه انس و  این همه ارادات حاکم باشد…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت چهارم”

مقام سقایت در کربلا از آن عباس است ماه بنی هاشم در این تردید نیست اما آنچه شاید تو ندانی این است که شب عاشورا آب را ما آوردیم. من و سوارم علی اکبر…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت سوم”

  سابقه ی یک چیز را تو خوب می دانی، چرا که از سویی بر می گردد به جد پدریت عروه بن مسعود سقفی که شبیه ترین مردم به عیسی بن مریم بود و از سوی دیگر به مادرت میمونه که دختر ابی سفیان و آنکنه دشمن به پاره تنت طمع بسیار داشت…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت دوم”

دیشب چکونه به خواب رفتم؟ چه گفتم؟ تا کجا گفتم؟ هیچ نفهمیدم. نیمه های شب از صدای گریه تو بیدار شدم. آرام آرام تن خشته ام را به کنار پنجره رساندم دیدم…

قرارشبانه

کتاب صوتی پدر عشق و پسر “قسمت اول”

انگار چنین مقدر شده است که من هر روز مقابل تو بیشینم و بخشی از آن حکایت جانسوز را برای خودم تداعی و برای تو روایت کنم تدبیر من از ابتدا این بود اما اگر تقدیر خداوند همراهی نمی کرد به یقین چنین چیزی ممکن نمی شد…