نگاه فارس

۵/۲۰۰/۰۰۰ ناقابل در پله های هفت خوان

۵/۲۰۰/۰۰۰خرج شورای شهر برای افراد درمانده ای که به شهرمان آمده اند!