نگاه فارس

چند نکته کلیدی قبل از آزمون دکتری که باید بدانید

درست ۱۰ روز به آغاز ماراتن آزمون دکتری سال ۹۷ فرصت باقی مانده است؛ رقابتی که با حضور ۲۳۴ هزار و ۴۵۴ نفر برگزار خواهد شد که تعداد ۱۰۰ هزار و ۶۲۲ نفر معادل ۹۲/۴۲ درصد داوطلبان زن و تعداد ۱۳۳ هزار و ۸۳۲ نفر معادل ۰۸/۵۷ درصد داوطلبان مرد هستند.