نگاه فارس
لحظاتی پیش ؛

شیراز لرزید

دقایقی قبل ساعت ۸:۳۵ صبح زمین لرزه ای شیراز را لرزاند.