نگاه فارس

سياسي كاري مدعيان «سازندگي»

هر روز عكس بزرگ يك سياستمدار ايراني و خارجي در صفحه يك و بعد تيترهاي سياسي؛ اين وضعيت هميشه روزنامه‌اي است كه به اسم «سازندگي» منتشر مي‌شود.