نگاه فارس
اسماعيل تبادار استاندار فارس:

خروج فارس از بن‌بست ريلی يك اولويت است

استاندار فارس با بيان اينكه تقويت ناوگان ريلی فارس يك ضرورت محسوب می شود، گفت: اتصال راه‌آهن فارس به يكی از نقاط بندري جنوب كشور به‌عنوان اولويت مد نظر قرار دارد.