نگاه فارس

انتقادهمسرسرمهندس نفتکش ایرانی ازصداوسیما و دستگاه دیپلماسی

مگر اینها سرمایه مملکت نبودند؟!چرا در خبرها از بیمه نفتکش میگویید؟نفتکش را میشود دوباره خرید اما ۱۷ سال طول میکشد تا یک نفر مثل همسر من تربیت شود…