نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهاردهم

  زمستان هم داشت تمام می شد. روزهای آخر اسفند بود اما هنوز برف ها آب نشده بود. چند هفته ای بیشتر به عید نمانده بود که سربازی صمد تمام شد…