نگاه فارس
وعده‌های فراموش‌شده مسؤولان؛

مردم روستاهای دهگاه و خفری در قطب آب‌معدنی کشور آب آشامیدنی ندارند

روستاهای دهگاه و خفری در شهرستان اردکان که قطب آب معدنی کشور است با وجود وعده‌های مسؤولان از نعمت آب آشامیدنی سالم محروم است.

نام‌گذاری روزی در تقویم به نام علامه خفری (ره)

در شورای فرهنگ عمومی استان فارس نام‌گذاری روزی به نام علامه شمس‌الدین خفری جهت پیشنهاد به شورای فرهنگ عمومی کشور موردبررسی قرار گرفت.