نگاه فارس
ابتکار جالب در آلمان:

خط تلفن ویژه برای فحاشی، داد زدن و تخلیه خشم

آیا می دانستید در آلمان خط تلفنی وجود دارد که مردم می توانند هنگام عصبانیت با تماس گرفتن با این خط، به زمین و زمان فحش و ناسزا بگویند و عصبانیت خود را تخلیه کنند.