نگاه فارس

فردا بیعتمان را تازه می کنیم…

شما وقتی با انقلاب بیعت می کنید با پیغمبر بیعت کرده اید..