نگاه فارس

آشوب داخلی؛ سناریویی برای توقف اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

بسیاری سعی داشتند تحولات هفته اخیر را با فتنه ۸۸ مقایسه نمایند؛ اما یک ویژگی مشترک آشوب های ۹۶ با فتنه ۸۸، هدف گرفتن اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز:

موشک‌باران مرکز توطئه داعش نشان‌دهنده اقتدار ایران اسلامی است

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: موشک‌باران مرکز توطئه عناصر داعش ضمن این که نشان داد اهداف فراتر از منطقه برای ایران میسر است، اقتدار و توان دفاعی ایران اسلامی را به رخ جهان کشید.