نگاه فارس

۵/۲۰۰/۰۰۰ ناقابل در پله های هفت خوان

۵/۲۰۰/۰۰۰خرج شورای شهر برای افراد درمانده ای که به شهرمان آمده اند!

در ششمین جلسه شورای شهر شیراز چه گذشت؟!

وامدار کردن شورای شهر جهت مطالبات اصلاح طلبان

ششمین جلسه شورای شهر شیراز با نطق های چهار نفر از اعضای شورای شهر شروع شد که هر کدام از این نطق ها همراه با حاشیه ای همراه بود.

اعضای اصلی و علی البدل پنجمین دوره شورای شهر شیراز+وظایف و اختیارات شورا

تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای شهر شیراز می باشند.