نگاه فارس

فیلم طنز آمپاس قسمت ۱۶

شانزدهمین قسمت فیلم طنز آمپاس  منتشر شد.

فیلم طنز/ آمپاس قسمت ۱۵

پانردهمین قسمت فیلم طنز آمپاس  منتشر شد.

فیلم طنز/ آمپاس قسمت ۱۴

چهاردهمین قسمت فیلم طنز آمپاس  منتشر شد.

فیلم طنز/ آمپاس قسمت ۱۳

سیزدهمین قسمت فیلم طنز آمپاس  منتشر شد.

فیلم طنز/ آمپاس قسمت ۱۱

یازدهمین قسمت فیلم طنز آمپاس پس از یک سال وقفه منتشر شد.