خاطرنشان می‌شود؛ دراویش خودخوانده دوشنبه شب اقدام به تخریب اموال مردم و به شهادت رساندن چند مامور نیروی انتظامی کردند