به گزارش نگاه فارس، قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپ سی) روی میز شورای رقابت قرار گرفت.

براساس دستور جلسات شورای رقابت در جلسه دوشنبه (۱۳ شهریورماه ) قرار است وضعیت فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین  (اسنپ و تپ سی) به بحث و بررسی برسد.