نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی “ابن مشغله” -قسمت هفتم

  ادم کله شق و نه خودخواه یادتان باشد، آنقدر راحت می خوابد و آنقدر خواب های خوب می بیند که همین و فقط همین به زنده بودن می ارزد…