نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت چهل و شش

فردا صبح همسایه آمادند بیمارسستان و من را به خانه بردند. یکی اتاق را تمیز می کرد، یکی به بچه ها می رسید، یکی غذا می پخت و چند نفری هم مراقب خودم بودند. خانم دارابی کسی را فرستاد سراق شینا و حاج آقایم…