نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی “دختر شینا” -قسمت هجدهم

آخر تابستان ساخت خانه تمام شد، خانه ی کوچکی بود، یک اتاق و یک آشپزخانه داشت،همین. دستشویی هم گوشه حیاط بود. صمد یک انبار هم کنار دستشویی ساخته بود برای هیزم و ذغال و کزسی و خرت و پرت های خانه…