نگاه فارس
قرارشبانه

کتاب صوتی ((آن ۲۳ نفر )) – قسمت ۵۳

تا آنجا فقط نیمه از چهره قثدوری را دیده بودیم روی دیگرش را کم‌کم داشت نشان می‌داد، گفت: راست گفته هرکسی  گفته شما بچه‌اید نه‌تنها بچه‌اید احمق هم هستید، طوری صحبت می‌کنید انگار ما اسیر شماییم!